Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Czynna ochrona sów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

W tutejszym Zespole rozpoczyna się realizacja programu pn.: "Czynna ochrona sów: puszczyka uralskiego, puszczyka zwyczajnego i sowy uszatej na terenie parków krajobrazowych, administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu ".

 

 Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych warunków do rozrodu puszczyka uralskiego, szczególnie w młodszych lasach gospodarczych, ponieważ jego liczebność, jako gatunku gnieżdżącego się głównie w dziuplach jest ściśle związana z obecnością starych drzew dziuplastych.

 Dla puszczyka zwyczajnego -  umieszczenie budek lęgowych w zwartych drzewostanach, na drzewach pojedynczych, jak również w lasach liściastych i mieszanych, np. w młodszych klasach wieku, szczególnie w pobliżu upraw leśnych, polan czy halizn.

 Dla sowy uszatej - zastosowanie specjalnych wiklinowych koszy, które spełniają rolę sztucznego gniazda. Umieszczone zostaną w starych sadach, zadrzewieniach śródpolnych w pobliżu terenów otwartych, odpowiednich do polowania.

Program zakłada monitoring oraz czyszczenie budek.

 Dalszym etapem projektu jest założenie na drzewa z zasiedlonymi budkami lęgowymi i koszami wiklinowymi opasek z blachy, które uniemożliwią drapieżnikom np. kunie dostanie się do gniazda.


 Szerszym celem będzie określenie wpływu zmian środowiskowych na występowanie puszczyka i sowy uszatej oraz równoczesnie ograniczenie drapieżnictwa.

 Monitorując zagrożenia, na jakie jest narażony gatunek, zbierane będą i analizowane informacje, dotyczące efektywności lęgów oraz wysokości posadowienia gniazd, preferencji gniazdowych i środowiskowych.

 Na obszarze Unii Europejskiej sowy podlegają ochronie na mocy prawa krajowego państw członkowskich oraz na mocy zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią (DP). Art. 4 DP nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony siedlisk gatunków poprzez tworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO).

Art. 4.1 DP stanowi, że gatunki wymienione w załączniku I DP podlegają specjalnym środkom ochrony, dotyczącym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im warunków przetrwania i rozmnażania.

Art. 4.2 DP nakazuje podjęcie podobnych środków w odniesieniu do regularnie występujących gatunków wędrownych, nieujętych w załączniku I. Dyrektywa Ptasia zawiera 5 załączników, z których najważniejsze znaczenie ma załącznik I, zawierający wykaz 180 gatunków i podgatunków, dla których wyznaczane są obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
Na mocy prawa krajowego wszystkie sowy podlegają ścisłej ochronie gatunkowej od 1975 r. Według załącznika 1 do rozporządzenia, 6 gatunków sów wymaga także ochrony czynnej. Są to: pójdźka, puchacz, sóweczka, sowa uszata, włochatka i płomykówka.

Projekt zakłada sfinansowanie zadania ze środków własnych oraz z dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31