Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Program zajęć

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI NA ETAPIE PRZEDSZKOLNYM

 

„Czy w przyrodzie jest miejsce dla komarów i myszy?

- omówienie znaczenia organizmów nie lubianych w przyrodzie. W trakcje jego realizacji dzieci poznają współzależności występujące w przyrodzie i dowiedzą się, że w przyrodzie nie ma niepotrzebnych gatunków, a każde stworzenie ma swoje miejsce i rolę do spełnienia.

 

„Zgnieć śmieć”

- kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu,

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

- uświadomienie potrzeby ograniczania śmieci,

- zwrócenie uwagi na problem rosnącej objętości śmieci

- jak postępować z wybranymi odpadami, by zajmowały jak najmniej miejsca

- uświadomienie, że można aktywnie uczestniczyć w ochronie środowiska

 

„Woda życiodajny napój”:

- wdrażanie do oszczędzania wody,

- sposoby oszczędzania wody,

- zastosowania wody deszczowej

 

„Podróż przez 4 pory roku”:

- utrwalenie charakterystycznych cech pór roku,

- rozpoznawanie pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w

przyrodzie

 

„Jesienne zwyczaje zwierząt”

- zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- poznawanie i prawidłowe nazywanie leśnych zwierząt,

- wypowiadanie się na temat charakterystycznych cech opisujących zachowanie i zwyczaje jeża, wiewiórki, niedźwiedzia.

 

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”

- rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,

- zrozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć

pożywienie w naturalny sposób,

- zapoznanie z gatunkami ptaków, które występują w Polsce zimą,

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, które potrzebują pomocy zimą,

- poznawanie sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,

- poznanie pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne.

 

„Zasady zachowania w przyrodzie”

- omówienie potrzeb obcowania człowieka z przyrodą (przedstawienie korzyści i możliwości jakie daje przyroda)

- zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przyrodzie (wspólne odgadywanie znaczenia przedstawianych przyrodniczych znaków zakazu)

- praca samodzielna (indywidualny projekt przyrodniczego znaku zakazu)

 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM, KLASY I – III

 

„O czym szumią drzewa?”

- poznanie mieszkańców lasu i panujące między nimi zależności pokarmowe,

- uświadomienie sobie, że las to nie tylko miejsce rekreacji i wypoczynku ludzi, ale przede wszystkim schronienie dla wielu żyjących tam istot,

- poznawanie nazw leśnych roślin i mieszkańców lasu,

- zrozumienie pojęcia: ekosystem, łańcuch pokarmowy, warstwy lasu,

- poznanie zasad zachowywania się w lesie,

- zrozumienie potrzeby ochrony lasów.

 

 „Kto mieszka w lesie?”

- zrozumienie dla poszanowania świata roślin i zwierząt (rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród/działka,

- informacja, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice

 

 „Trop w trop-śladami dzikich zwierząt”

- rozpoznawanie wybranych gatunków dzikich zwierząt,

- przyporządkowywanie śladów do zwierząt, które je zostawiły,

- zapoznanie z biologią i zwyczajami wybranych zwierząt dziko żyjących,

- zasady zachowania w lesie,

- zasady zachowania w stosunku do dzikich zwierząt,

- poznanie zagrożeń i zasad ochrony dziko żyjących zwierząt,

- zrozumienie potrzeby ochrony ekosystemów, w których żyją dzikie zwierzęta

 

„Poznajemy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego”

- prezentacja multimedialna przedstawiająca walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (przedstawienie zabytków, omówienie charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt, wspólne rozpoznawanie gatunków oraz nauka nowych terminów przyrodniczych)

 

 


PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM, KLASY IV – VIII

 

„Jesteśmy odpowiedzialni za swoje śmieci”

- przedstawienie zasad i potrzeby segregacji odpadów, wyjaśnienie znaczenia symboli występujących na opakowaniach,

- zapoznanie z pojęciami segregacja, kompostowanie, sortowanie, biodegradacja,

- wskazanie przykładowych konsekwencji wynikających z braku segregacji odpadów,

- rozumienie konieczność ochrony przyrody,

 

„Skrzydlaci przyjaciele – ptaki chronione w Polsce”

- podczas zajęć uczniowie poznają kilka gatunków ptaków chronionych w Polsce, zapoznają się z ich wyglądem, środowiskiem życia i dowiedzą się ciekawostek dotyczących tych ptaków,

- umieją dopasować zdjęcie ptaka do jego nazwy,

- rozumieją potrzebę ochrony przyrody,

- znają cechy ptaków,

- poznają głosy ptaków,

- potrafią wyjaśniać pojęcia: ptaki chronione, ornitologia

 

„Poznajemy gatunki drzew”

- wzbogacimy naszą wiedzę o rodzimych gatunkach drzew. Nauczymy się je odróżniać po liściach i korze.

 

„Warstwy lasu – co w lesie słychać i widać.”

- poznanie:

 • a. warstwowej budowy lasu,

 • b. warunków panujących w każdej warstwie lasu,

 • c. źródła zanieczyszczeń lasu
  - omówienie konieczności ochrony środowiska przed degradacją,
  - przyporządkowanie wybranych gatunków roślin i zwierząt do określonej warstwy lasu,
  - poznanie zagrożenia lasu wynikające z działalności człowieka.

 

 "Praktyczna segregacja śmieci"

- omówienie potrzeby segregowania śmieci oraz skutków zaśmiecania środowiska

- zapoznanie z rodzajami odpadów (stopniami ich zagrożenia dla środowiska, długością rozkładu)

- wspólna, praktyczna segregacja przykładowych śmieci (zapoznanie z tworzywami oraz odpowiednimi dla nich kolorami kubłów)

 

„Poznajemy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego”

- prezentacja multimedialna przedstawiająca walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (przedstawienie zabytków, omówienie charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt, wspólne rozpoznawanie gatunków oraz nauka nowych terminów przyrodniczych)

 

Zima w przyrodzie – przyczyny zmian w przyrodzie i sposoby przetrwania zwierząt i roślin

- prezentacja omawiająca procesy zachodzące zimą w przyrodzie oraz sposoby przetrwania zwierząt i roślin w trudnych warunkach, metody rozpoznawania gatunków drzew zimą

- wspólne rozpoznawanie gatunków zwierząt z jednoczesnym przyporządkowaniem ich do gatunków: zapadających w sen zimowy lub aktywnych zimą (ssaki, płazy i gady, owady), odlatujących w cieplejsze rejony lub pozostających w kraju na zimę (ptaki)

 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W SZKOŁACH ŚREDNICH

 

„O formach ochrony przyrody w Polsce”

- zapoznanie uczniów z systemem ochrony przyrody w Polsce,

- omówienie walorów przyrodniczych wybranych terenów chronionych w najbliższej okolicy,

- zapoznanie z definicją „europejskiej sieci Natura 2000”,

- przedstawienie zależności pomiędzy lokalizacją obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych,

- wyjaśnienie pojęć form ochrony przyrody.

 

Walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe parków krajobrazowych będących w zarządzie tut. Zespołu”

 

"Zmiany w środowisku zagrożeniem dla roślin i zwierząt"

- prezentacja omawiająca zagrożenia dla świata przyrody, wynikające ze zmian cywilizacyjnych (przedstawienie skutków rozbudowy miast i autostrad oraz rozwoju rolnictwa, omówienie zaniku siedlisk naturalnych, problemu kłusownictwa i dzikich wysypisk śmieci, poznanie sposobów minimalizowania zagrożeń)

 

 

M I N I    K I N O    P R Z Y R O D N I C Z E

Zespół dysponuje także bogatą bazą filmów edukacyjnych:


* „Lasy Naturalne”,

* ”Home S.O.S. Ziemia”,

* „Bieszczady pod ochroną”,

* Rok w Puszczy-Białowieski Park Narodowy”,

* „Żubr jest dziki w Bieszczadach”,

* „Z biegiem Tanwi”,

* „Beskid zielony-Beskid chroniony”,

* „Czy zasypią nas śmieci?”,

* „Segregujemy śmieci”,

* „Kto kogo zjada”,

* „Gdzie kto mieszka”,

* „Najpiękniejsze zjawiska przyrody”,

* „Tętno pierwotnej Puszczy”,

* „Dzikie z natury”,

* „ Król karpackich lasów”,

* „Życie”,

* „Saga prastarej Puszczy”,

* „Tajemnice świata przyrody”,

* „Życie-początek”,

* „Opowieść o życiu”,

* „Magia natury-niezwykłe spektakle”,

* „Zadziwiające życie bezkręgowców”,

* „Prywatne życie roślin”,

* „ Planeta Ziemia”,

* „Życie gadów i płazów”,

* „ Życie ptaków”,

* „Życie ssaków”

oraz

* „Dzik Ryjo".

* Magurski Park Narodowy”,

* „Ogrody wyobraźni „Wiklina w Arboretum””,

* „Drzewa podkarpackich lasów” ”

* „Podkarpackie pod ochroną”,

 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

 

 

 

Każdy chętny do skorzystania z powyższej oferty powinien zgłosić telefonicznie akces indywidualny lub grupowy (max. do 25 osób) na minimum 2-3 dni przed przybyciem.

ZAPRASZAMY! smiley

 

Integralna częścią procesu dydaktycznego i wychowawczego na wszystkich szczeblach edukacji w polskich szkołach jest problematyka odnosząca się do edukacji ekologicznej. Rola edukacji w kontekście nowej jakości krajobrazu jest istotna dla nas wszystkich, ponieważ problemy ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu wciąż są niedostatecznie zrozumiałe przez znaczną część społeczeństwa.

W wychowaniu nowego pokolenia należy zwracać nieustanną uwagę na to, że krajobraz jest wspólnym dziełem przyrody i człowieka.

Żeby zmienić mentalność ludzi, żeby przekonać społeczeństwo, że podejmowane działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mają dodatni wpływ na efekty gospodarcze i zdrowotność społeczeństwa, potrzeba wielu lat.

Edukacja ekologiczna jest częścią systemu edukacji przyrodniczej, na którą składa się nauczanie biologii, ekologii, chemii, geografii, ochrony przyrody, architektury krajobrazu i wielu innych dziedzin nauki i praktycznego działania. Wszystkie te dziedziny dostarczają konkretnej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu systemów przyrodniczych w warunkach różnorodnej działalności człowieka. Edukacja ekologiczna powinna powodować pozytywne zmiany postępowania ludzi wobec środowiska przyrodniczego, także stały rozwój osobowości samego człowieka, jego postaw moralnych, uwrażliwienie na piękno oraz ukazywanie i dostrzeganie tego piękna.

Poznawanie przyrody mieści się w szeroko pojętym procesie edukacyjnym, spełnia ważną funkcję w wielostronnym rozwoju osobowości człowieka, poprzez kształtowanie zainteresowań dziecka ma wpływ na jego rozwój intelektualny, tworzy podstawę i warunki do jego świadomego postępowania w duchu szacunku do przyrody oraz jej ochrony teraz i w przyszłości, do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

Ważnym elementem w działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu są prowadzone od lat prelekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także organizowanie i udział w rozmaitych akcjach, a także w imprezach ekologicznych. Z obserwacji pedagogów potwierdzonych rezultatami wielu badań wynika, że bezpośrednie doświadczenia ucznia, oparte na obserwacji i osobistym przeżyciu pełnią ogromną rolę w opanowywaniu zagadnień przyrodniczych. Staramy się zatem uwrażliwiać uczniów na elementy przyrody znajdującą się tuż za oknem, zgodnie z popularnym w edukacji przyrodniczej schematem: poznać - zrozumieć – pokochać – chronić.


 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Czerwiec 2024

  Dziś są imieniny: Wita, Jolanty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30