Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Program zajęć

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI NA ETAPIE PRZEDSZKOLNYM

 

1. „Czy w przyrodzie jest miejsce dla komarów i myszy?:

 

2. „Zgnieć śmieć”:

 

3. „Woda życiodajny napój”:

 

4. „Podróż przez 4 pory roku”:

 

5. „Jesienne zwyczaje zwierząt”:

 

6. „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”:

 

7. „Zasady zachowania w przyrodzie”

 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM, KLASY I - III

 

1. „O czym szumią drzewa?”:

 

2. „Po co są potrzebne pszczoły?”

 

3. „Znaczenie wody i jej obieg w przyrodzie”:

 

4. „Kto mieszka w lesie?”:

 

5. „Trop w trop-śladami dzikich zwierząt”:

 

6. „Poznajemy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego”


PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM, KLASY IV - VIII

 

1.”Moje śmieci – moja sprawa?”:

 

2. „Co wiemy o owadach?”:

 

3. „Woda – niezwykła substancja”:

 

4. „Skrzydlaci przyjaciele – ptaki chronione w Polsce”:

 

5.Różnorodność form i przystosowań liści do pełnionych funkcji”:

 

6. „Czy wszystkie drzewa są takie same?”:

W czasie zajęć wzbogacimy naszą wiedzę o rodzimych gatunkach drzew. Nauczymy się je odróżniać po liściach i korze.

 

7. „Ogień w lesie.”:

a. przyczyn powstawania pożarów w lasach,

b. sposobów jakie stosują leśnicy do prognozowania i zapobiegania powstawaniu pożarów w lasach,

c. miejsc, w których można biwakować i rozpalać ogniska.

 

8. „Warstwy lasu – co w lesie słychać i widać.”:

a. warstwowej budowy lasu,
b. warunków panujących w każdej warstwie lasu,
c. źródła zanieczyszczeń lasu i sposobów rozpoznawania chorych roślin,
- omówienie konieczności ochrony środowiska przed degradacją,
- przyporządkowanie wybranych gatunków roślin i zwierząt do określonej warstwy lasu,
- poznanie zagrożenia lasu wynikające z działalności człowieka.

 

9. Praktyczna segregacja śmieci

 

10. „Poznajemy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego”

 

11. Zima w przyrodzie – przyczyny zmian w przyrodzie i sposoby przetrwania zwierząt i roślin

 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI W SZKOŁACH ŚREDNICH

 

1. „O formach ochrony przyrody w Polsce”:

 

2.Walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe parków krajobrazowych będących w zarządzie tut. Zespołu”

 

3. "Zmiany w środowisku zagrożeniem dla roślin i zwierząt"


 

Proponowane tematy zajęć mogą być rozszerzane o propozycje nauczycieli.

 

M I N I K I N O   P R Z Y R O D N I C Z E

Zespół dysponuje także bogatą bazą filmów edukacyjnych zakupionych ze środków WFOŚiGW, Filmy DVD:


* „Lasy Naturalne”,

* ”Home S.O.S. Ziemia”,

* „Bieszczady pod ochroną”,

* Rok w Puszczy-Białowieski Park Narodowy”,

* „Żubr jest dziki w Bieszczadach”,

* „Z biegiem Tanwi”,

* „Beskid zielony-Beskid chroniony”,

* „Czy zasypią nas śmieci?”,

* „Segregujemy śmieci”,

* „Kto kogo zjada”,

* „Gdzie kto mieszka”,

* „Najpiękniejsze zjawiska przyrody”,

* „Tętno pierwotnej Puszczy”,

* „Dzikie z natury”,

* „ Król karpackich lasów”,

* „Życie”,

* „Saga prastarej Puszczy”,

* „Tajemnice świata przyrody”,

* „Życie-początek”,

* „Opowieść o życiu”,

* „Magia natury-niezwykłe spektakle”,

* „Zadziwiające życie bezkręgowców”,

* „Prywatne życie roślin”,

* „ Planeta Ziemia”,

* „Życie gadów i płazów”,

* „ Życie ptaków”,

* „Życie ssaków”

oraz

* „Dzik Ryjo".

* Magurski Park Narodowy”,

* „Ogrody wyobraźni „Wiklina w Arboretum””,

* „Drzewa podkarpackich lasów” ”

* „Podkarpackie pod ochroną”,

 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

 

Każdy chętny do skorzystania z powyższej oferty powinien zgłosić telefonicznie akces indywidualny lub grupowy

(max. do 30 osób) na minimum 2-3 dni przed przybyciem.

ZAPRASZAMY! smiley

 

Integralna częścią procesu dydaktycznego i wychowawczego na wszystkich szczeblach edukacji w polskich szkołach jest problematyka odnosząca się do edukacji ekologicznej. Rola edukacji w kontekście nowej jakości krajobrazu jest istotna dla nas wszystkich, ponieważ problemy ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu wciąż są niedostatecznie zrozumiałe przez znaczną część społeczeństwa.

W wychowaniu nowego pokolenia należy zwracać nieustanną uwagę na to, że krajobraz jest wspólnym dziełem przyrody i człowieka.

Żeby zmienić mentalność ludzi, żeby przekonać społeczeństwo, że podejmowane działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mają dodatni wpływ na efekty gospodarcze i zdrowotność społeczeństwa, potrzeba wielu lat.

Edukacja ekologiczna jest częścią systemu edukacji przyrodniczej, na którą składa się nauczanie biologii, ekologii, chemii, geografii, ochrony przyrody, architektury krajobrazu i wielu innych dziedzin nauki i praktycznego działania. Wszystkie te dziedziny dostarczają konkretnej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu systemów przyrodniczych w warunkach różnorodnej działalności człowieka. Edukacja ekologiczna powinna powodować pozytywne zmiany postępowania ludzi wobec środowiska przyrodniczego, także stały rozwój osobowości samego człowieka, jego postaw moralnych, uwrażliwienie na piękno oraz ukazywanie i dostrzeganie tego piękna.

Poznawanie przyrody mieści się w szeroko pojętym procesie edukacyjnym, spełnia ważną funkcję w wielostronnym rozwoju osobowości człowieka, poprzez kształtowanie zainteresowań dziecka ma wpływ na jego rozwój intelektualny, tworzy podstawę i warunki do jego świadomego postępowania w duchu szacunku do przyrody oraz jej ochrony teraz i w przyszłości, do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

Ważnym elementem w działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu są prowadzone od lat prelekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także organizowanie i udział w rozmaitych akcjach, a także w imprezach ekologicznych. Z obserwacji pedagogów potwierdzonych rezultatami wielu badań wynika, że bezpośrednie doświadczenia ucznia, oparte na obserwacji i osobistym przeżyciu pełnią ogromną rolę w opanowywaniu zagadnień przyrodniczych. Staramy się zatem uwrażliwiać uczniów na elementy przyrody znajdującą się tuż za oknem, zgodnie z popularnym w edukacji przyrodniczej schematem: poznać - zrozumieć – pokochać – chronić.


 

 

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2020

  Dziś są imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31