Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Disability symbol Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-06

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo, zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3. Nie wszystkie publikacje umieszczone na stronie, wydane przez Zespół są dostępne w  formie plików PDF.

4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. Czytelną strukturę/hierarchię nagłówków.

2. Wersję kontrastową.

3. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu, zmiana rozmiaru strony (tryb szeroki oraz stały strony).

4. Możliwość odsłuchania treści na stronie.

Skróty klawiaturowe:

Strona Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu nie jest przystosowania do używania skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Lesław Lach, e-mail:
leslaw.lach@zpkprzemysl.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 16 670 39 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne:

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dostęp do multimediów:

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu nie posiada na swojej stronie plików multimedialnych.

Dostępność architektoniczna:

1. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu nie jest właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu (lokale wynajmowane).

2. Pierwsze wejście do budynku od ul. Tadeusza Kościuszki 2 (wejście bezpośrednie bez podjazdu dla wózków), drugie od strony parkingu przy budynku  (do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, ale dostępna jest winda dla osób  niepełnosprawnych).

3. Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Parking wewnętrzny dostępny tylko dla pracowników,  jednak istnieje możliwość skorzystania z niego po uprzednim zgłoszeniu.

5. W budynku brak toalet, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

8. Brak miejsc parkingowych przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.

9. Brak osoby posługującej się językiem migowym.

 

Zespół Parków Krajobrazowy w Przemyślu zobowiązuje się ponadto do wdrożenia i koordynacji działań, udoskonalających poruszanie się osób niepełnosprawnych po stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Listopad 2022

  Dziś są imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30