Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Kalendarium

Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu powołany został na mocy Zarządzenia Nr 39/89 Wojewody Przemyskiego z dnia 21 listopada 1989 roku. Działalność rozpoczął z chwilą powołania Dyrektora.

Pierwsza siedziba Zarządu miesciła się w jednym z pokoi Wydziału Ochrony Środowiska UW w Przemyślu. Od 1 września do 31 grudnia 1990 r. Siedziba Wojewódzkiego Zarządu Parków Krajobrazowych mieściła się w budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Słowackiego 40 w Przemyślu. 


1) Od stycznia 1991 roku do chwili obecnej Zarząd użytkuje pomieszczenia PEKUM przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 24 w Przemyśl, zajmując 6 pomieszczeń w tym salkę edukacyjną i izbę przyrodniczą.
Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu powołany został na mocy Zarządzenia Nr 33/89 Wojewody Przemyskiego z dnia 21 listopada 1989 roku. Działalność rozpoczął z chwilą powołania Dyrektora.

Początkowo Zespół nadzorował dwa Parki Krajobrazowe:

 1. Puszczy Solskiej - utworzony na mocy uchwały WRN nr XXIV/175/88 z dnia 26 maja 1988 roku.
 2. Południoworoztoczański - utworzony na mocy Uchwały WRN nr VII/40/89 w Przemyślu z dnia 13 lipca 1989 roku.

Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 roku utworzono Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, a marcu 1999 Zespół przejął od Zarządu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Park ten utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego w 1992 roku.

2)   KALENDARIUM

Wykaz ważniejszych wydarzeń z działaności Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

1988r - utworzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej - utworzony na mocy uchwały WRN nr XXIV/175/88 z dnia 26 maja 1988 roku.

1989r - utworzenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego- utworzony na mocy Uchwały WRN nr VII/40/89 w Przemyślu z dnia 13 lipca 1989 roku.

1989r - powołanie Zarządu na mocy Zarządzenia Nr 33/89 Wojewody Przemyskiego z dnia 21 listopada 1989 roku.

1990r - działalność Zarząd rozpoczął z chwilą powołania Dyrektora w dniu 16 kwietnia 1990 r.

1991r - utworzenie rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 roku Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. 

1992r - oznakowanie tablicami granicznymi i informacyjno-poglądowymi terenów parków.

1992r - pierwszy folder składanka pt. "Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego".

1994r - udział w organizacji posiedzenia wyjazdowego Komisji Ochrony Krajobrazu Państwowej Rady Ochrony Przyrody w sprawie Turnickiego Parku Narodowego.

1994r - utworzenie pierwszej ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Dolina Hołubli" w Hołubli.

1994r - reintrodukcja bobra europejskiego na terenach parków krajobrazowych. Sprowadzono ogółem 51 sztuk z województwa suwalskiego.

1995r - powstanie kolejnej ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Winne-Podbukowina" w Bachórcu.

1995r - organizacja ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej nt. "Aktywizacja samorządu lokalnego na rzecz ochrony przyrody i rozwoju turystyki na terenach parków krajobrazowych". Krasiczyn 25 i 26 maja.

1995r - powołanie przez Wojewodę Przemyskiego w dniu 22 kwietnia 1995 Rady Naukowo-Społecznej Parków Krajobrazowych.

1996r - organizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Las bukowy pod Narolem".

1996r - organizacja konkursów fotograficznych pt. " Walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe parku krajobrazowego w którym mieszkam - w obiektywie" oraz plastycznego pt. "Impresje z natury w formie prac plastycznych".

1997r - Organizacja pleneru malarskiego w rezerwacie "Broduszurki".

1997r - otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w rezerwacie "Krępak" pod Birczą.

1997r - pierwszy wiosenny Rajd Ekologa organizowany 21 marca w pierwszy dzień wiosny.

1998r - udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mediolanie. Organizacja stoiska turystycznego.

1998r - organizacja konkursu pt. "Legendy i anegdoty mojej miejscowości".

1998r - otwarcie ścieżki dydaktyczno-kulturowej "Horyniec-Nowiny Horynieckie" w Horyńcu Zdroju.

1999r - przejęcie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych pod administarcję.

1999r - otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Kopaniny" w Dąbrówce Starzeńskiej.

1999r - organizacja ogólnopolskiej konferencji na temat "Współpraca parków krajobrazowych z samorządami lokalnymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego" w Horyńcu-Zdroju.

1999r - podsumowanie ogłoszonego konkursu pt. "Obrzędy i zwyczaje ludowe obchodzone dawniej i dziś w mojej miejscowości".

1999r - organizacja pleneru malarskiego pt. "Witamy jesień" na Roztoczu koło Narola.

2000r - w Hucie Złomy na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego odbyło się seminarium terenowe pt. "Terenowe formy edukacji ekologicznej", którego m. in. organizatorem był Zespół.

2000r - organizacja po raz pierwszy Światowego Dnia Ochrony Ptaków. Wycieczka na obserwacje ptaków.

2000r - współorganizacja z Komitetem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie III międzynarodowego sympozjum nt. "Znaczenie obiektów sakralnych w ochronie zwierząt" w Kalwari Pacławskiej na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

2001r - II Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy, zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jego uczestnicy wykonali prace plastyczne nt. "Moje miasto oazą piękna i zdrowia".

2001r - na terenie PKPP i PKGS odbyło sie wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody. Dokonano lustracji rezerwatu "Szachownica kostkowa" w Krównikach, projektowanego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Hołubli oraz doliny Jamnej.

2001r - w Ośrodku Wypoczynkowym w Arłamowie odbył się plener malarski pn. "WIOSNA NA POGÓRZU". Uczestniczyli w nim gimnazjaliści z terenu PKPP i PKGS.

2001r - otwarcie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w rezerwacie "Polanki" w Bykowcach.

2001r - w Jaworowskim Parku Narodowym odbył się plener malarski. W plenerze brała udział młodzież gimnazjalna z terenu PKPS i PPK z Polski oraz powiatu jaworowskiego z Ukrainy.

2001r - w Ośrodku Wypoczynkowym "NIWA" w Wapowcach odbyło sie spotkanie z okazji "Światowego Dnia Turystyki".

2002r - odbył się VI Wiosenny Rajd Ekologa.

2002r - w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczystość podsumowania konkursu pn. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę".

2002r - uroczyste otwarcie ścieżki dendrologiczno - edukacyjnej pn. "Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej".

2002r - z okazji X-lecia PKGS odbyła się w Arłamowie ogólnopolska konferencja nt. "Rozwój obszarów chronionych w kontekście wymogów, wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej".

2002r - na terenie PPK odbyło sie integracyjne spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej. Obecni zwiedzili sanatorium "Uzdrowisko Horyniec" w Horyńcu Zdroju.

2002r - odbył się plener malarski w parku podworskim w Dąbrówce Starzeńskiej.

2002r - otwarcie nowej salki edukacyjnej przy siedzibie ZZPK w Przemyślu.

2003r - w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbyło się spotkanie służb parków krajobrazowych w sprawie podpisania porozumienia, dotyczącego funkcjonowania parków krajobrazowych oraz organizacji konkursu nt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

2003r - odbyło się otwarcie poszerzonej ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej "HORYNIEC - NOWINY HORYNIECKIE".

2003r - w miejscowości Bykowce k/Sanoka (PKGS) odbył się plener malarski pn. "Pożegnanie lata". Uczestnikami pleneru byli gimnazjaliści z terenu PKPP i PKGS.

2003r - otwarto szlaki rowerowe na terenie PKGS. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Uczniowski Klub Sportowy "Wiar" Wojtkówka.

2003r - w siedzibie Stowarzyszenia "Moja Wieś" im. Stanisławy Tarnawieckiej w Bykowcach otwarto poplenerową wystawę malarską. W ramach tej uroczystości, młodzież gimnazjalna namalowała piękne obrazy z okolic Bykowiec.

2003r - w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumień pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a dyrektorami parków narodowych i krajobrazowych do kontroli pilotów i przewodników turystycznych.

2004r - w Urzędzie Miasta i Gminy Narol odbył się etap ogólnopolskiego konkursu nt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe w Polsce".

2004r - odbył sie jarmark turystyczny w Przemyślu. Stoisko ZZPK cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

2004r - otwarto ścieżkę dydaktyczno - przyrodniczą "Za Niwą" w Horyńcu Zdroju. Na ścieżce tej można poznać biologię i wykorzystanie niektórych gatunków drzew, a także zasady gospodarki leśnej.

2004r - odbył się konkurs piosenki ekologicznej w Kańczudze. Uczestnikami konkursu były szkolne koła LOP z terenu byłego województwa przemyskiego.

2004r - na terenie Jaworowskiego Parku Narodowego na Ukrainie odbyło się IV integracyjne spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej. Podczas spotkania odbył się plener malarski. Z Polski uczestniczyła młodzież z gimnazjów w : Cieszanowie, Narolu, Horyńcu Zdroju i Rudzie Różanieckiej.

2004r - odbyła sie międzynarodowa konferencja nt. "Rola samorządu terytorialnego i parku krajobrazowego w zrównoważonym rozwoju regionu". Tematem rozmów było 15-lecie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. W drugim dniu uczestnicy konferencji pojechali na wycieczkę na Ukrainę. Zwiedzali m.in. Cmentarzim. Orląt Lwowskich we Lwowie.

2004r - odbył się plener malarski pn. "Jesienne krajobrazy" w Kalwarii Pacławskiej. Po zakończeniu prac malarskich, młodzież biorąca w nim udział, mogła w ramach zabawy sprawdzić swoje wiadomości o walorach przyrodniczych Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego podczas konkursu ekologicznego zorganizowanego przy ognisku.

2005r - odbył sie etap wojewódzki IV edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej.

2005r - uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego pn. "Moje miejsce na Ziemi". Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

2005r - odbył się konkurs przyrodniczy pn. "Niedźwiadek". Brały w nim udział szkoły podstawowe z terenu miasta Przemyśl.

2005r - W Narolu odbyło się V spotkanie integracyjne młodzieży polsko - ukraińskiej. Uczestniczyło w nim ok. 50 gimnazjalistów oraz przedstawiciele służb Jaworowskiego PN, starostwa jaworowskiego i lubaczowskiego, gmin roztoczańskich oraz władz wojewódzkich.

2005r - w Babicach odbyły się obserwacje ptasiego świata w ramach Europejskich Dni Ptaków.

2006r - odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno - literackiego "Co dla ciebie znaczy mieszkać w parku krajobrazowym" w Horyńcu Zdroju.

2006r - X edycja "Wiosennego Rajdu Ekologa". Zgromadziła ona kilkadziesiąt osób - głównie uczniów przemyskich i podprzemyskich gimnazjów wraz z nauczycielami.

2006r - spotkanie integracyjne młodzieży polskiej i ukraińskiej w ośrodku terenowym w Jaworowie.

2006r - odbyła się cykliczna impreza turystyczna "Agrobieszczady" w Lesku.

2006r - odbył się plener malarski "Jesienne pejzaże" na Terenie Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej.

2006r - w Światowy Dzień Ptaków odbyła się akcja obrączkowania ptaków w okolicy Dynowa.

2007r - monitoring stanu zachowania oraz liczebności populacji nietoperzy zamieszkujących forty Twierdzy Przemyśl.

2007r - w budynku Gimnazjum w Dubiecku odbył się IV etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Laureatami konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół w Dynowie.

2007r - odbył się "Rajd ekologa", który zgromadził ponad 100 osób (głównie uczniów) w okolicach rezerwatu przyrody "Źródła Tanwi" na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.

2007r - z okazji obchodów 600-lecia nadania Praw Miejskich Dubiecku, odbyła się konferencja naukowa, której integralna częścią stało się otwarcie trasy turystycznej "3 ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura" obejmująca okoliczne wzgórza oraz rezerwat przyrody "Broduszurki" w m. Winne Podbukowina.

2007r - odbył sie plener malarski w m. Horyniec Zdrój w ramach VII integracyjnych spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej.

2008r - odbył się etap wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

2008r - na zaproszenie Starosty Powiatu Przemyskiego oraz Wójta Gminy Dubiecko, nasza jednostka uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych w Przedmieściu Dubieckim.

2008r - oddano do użytku kolejną 4 już ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną "Jodełki".

2008r - XII Wiosenny Rajd Ekologa miał miejsce na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Trasa Rajdu przebiegała od leśnictwa w Woli Krecowskiej ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jodełki" w Siemuszowej.

2008r - odbył się plener malarski, zorganizowany dla młodzieży szkół gimnazjalnych dwóch sąsiadujących ze soba Parków Krajobrazowych - Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.

2009r - odbył się XIII Rajd Ekologa, organizowany z okazji Dnia Wiosny. Trasa rozpoczęła sie i przebiegła w Nowym Bruśnie.

2009r - odbył sie Podkarpacki Jarmark Turystyczny, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

2009r - odbył się plenerowy festyn integracyjny w miejscowości Kniażyce. Przedstawiono na nim wystawę fotograficzną, przedstawiającą walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe Parków Krajobrazowych.

2009r - udział w II Festiwalu Kultur Karpackich i II Euroregionalnym Jarmarku Turystycznym "Nasze Karpaty" w Lesku.

2009r - udział w VII Gali Myśliwskiej w Krasiczynie. ZPK w Przemyślu przedstawił ustawę fotograficzną, przedstawiającą walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe Parków Krajobrazowych. Pracownicy ZPK rozdali materiały informacyjno-edukacyjne o Parkach Krajobrazowych.

2009r - odbyły się "Europejskie Dni Ptaków" w Huwnikach na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Bohynie". Wzięła w niej udział młodzież z Zespołu Szkół w Huwnikach.

2009r - XVI edycja "Sprzątanie Świata 2009" przebiegła pod hasłem "Pomagajmy Ziemi codziennie". Nasza jednostka uczestniczyła wspólnie z dziećmi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dubiecku w uporządkowaniu trasy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu w rezerwacie "Broduszurki".

2009r - odbyło sie Posiedzenie Rady ZPK w Przemyślu w Birczy.

2010r - odbył się III-parkowy etap IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn."Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". W etapie tym uczestniczyło 12 drużyn 4-osobowych z: Narola, Nowego Lublińca, Rudy Rużanieckiej, Horyńca-Zdroju, Birczy, Dynowa, Huwnik, Niebieszczan, Olszanicy, Rakowej, Ropienki, Sanoka.

2010r - odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, na której wybrano nowy skład Prezydium Rady na 5-letnią kadencję.

2010r - odbył się IV-wojewódzki etap IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn."Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". W konkursie tym uczestniczyły 4 drużyny 4-osobowe z: Dynowa, Horyńca Zdroju, Narola oraz Olszanicy. Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowała sie młodzież z Gimnazjum w Narolu.

2010r - 20 kwietnia br.na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, w miejscowości Bykowce k/Sanoka odbył się XIV Wiosenny Rajd Ekologa.

2010r - w dniach 2-3 maja br. na przemyskim Zniesieniu pod Kopcem Tatarskim odbył się VII Podkarpacki Jarmark Turystyczny. Podczas uroczystości nasz Zespół promował swoją działalność poprzez udostępnienie swoich materiałów w formie folderów, naklejek, itp.

2010r - w dniu 5 września br. na zamku w Krasiczynie odbyły się Dożynki Powiatowe. Zespół Parków Krajobrazowych również przyczynił się do uświetnienia tej uroczystości poprzez rozdawanie swoich materiałów promocyjnych w postaci folderów, książek, naklejek oraz zakładek.

2010r - 29 października br. w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, odbyła się konferencja pn. "Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów nadgranicznych", w której udział wzięli pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

2010r - 25 listopada br. odbyło się otwarcie wystawy pn. "Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana". W uroczystości udział wzięli pracownicy tut. Zespołu na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Zespołu Szkół w Birczy.

2011r - 13 stycznia br. odbył się III-parkowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Wszyscy uczestnicy etapu, opiekunowie oraz koordynatorzy otrzymali nagrody ufundowane przez tut. Zespół.

2011r - 4 lutego br. na Zamku Kazimierzowskim odbyło się spotkanie, dotyczące promocji książki pt. "Motyle dzienne Polski. Atlas bionomii" autorstwa Pana Adama Wareckiego. Pracownicy tut. Zespołu również zaszczycili swoją obecnością wspomnianą uroczystość.

2011r - 25 lutego br. odbyło się spotkanie, którego organizatorem była Sekcja Przyrodnicza Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Uroczystość poprowadził mgr inż. Grzegorz Poznański-Kierownik w/w Sekcji. Pracownicy tut. Zespołu także wzięli udział we wspomnianej prelekcji.

2011r - w dniu 3 marca br. w Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu odbył się IV-wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Tegoroczna jego edycja została przygotowana przez ubiegłorocznych laureatów finału ogólnopolskiego - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Każdy z uczestników i nauczycieli w/w etapu otrzymał dyplom oraz nagrody ufundowane przez tut. Zespół.

2011r - w dniu 30 kwietnia-1 maja br. odbył się VIII Podkarpacki Jarmark Turystyczny. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych również uczestniczyli w w/w imprezie, promując tut. Jednostkę poprzez rozdawanie materiałów promocyjno-edukacyjnych.

2011r - w dniu 28 sierpnia br. odbyło się Święto Plonów w miejscowościach Reczpol oraz Oleszyce. Pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w w/w imprezie, promując Jednostkę poprzez rozdawanie własnych materiałów edukacyjnych.

2012r - w dniach 2-3 luty br. pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w spotkaniu członków Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

2012r - dnia 7 lutego b.r. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu uczestniczyli w II spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony przyrody, które odbyło się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (obiekt konferencyjny na terenie Rynku Galicyjskiego).

2012r - dnia 13 i 28 lutego b.r. pracownicy tut. Zespołu dokonali liczenia nietoperzy dla Centrum Informacji Chiropterologicznej w Krakowie. Wizji terenowej dokonano wraz z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu.

2012r - dnia 21 marca b.r. odbyła się XVI edycja Wiosennego Rajdu Ekologa, zorganizowanego na obrzeżach miasta Przemyśla, w której wzięło udział ponad 30 uczestników z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. Rajd zakończono konkursem przyrodniczym z nagrodami przy ognisku.

2012r - dnia 27 marca b.r. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadzili IV-wojewódzki etap XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. " Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ". Konkurs ten odbył się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu. Zwycięską drużyną okazała się 4-osobowa grupa z Gimnazjum w Narolu.

2012r - dnia 02 września b.r. w Dubiecku pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w Dożynkach Powiatowych. Przygotowano stoisko z materiałami promocyjno-edukacyjnymi, które zostały rozdane podczas w/w imprezy.

2012r - w dniu 10 września b.r. w Bykowcach odbyła się coroczna uroczystość rocznicowa, upamiętniająca potyczkę oddziałów polskich i niemieckich w 1939 roku. Pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w w/w uroczystości, składając wiązankę kwiatów przy Pomniku Poległych Żołnierzy.

2012r - w dniu 12 października b.r. w Pensjonacie "Hubertus" w Horyńcu - Zdroju odbyło się posiedzenie Rady ZPK w Przemyślu. W toku spotkania zapoznano się z formami ochrony przyrody w lasach Nadleśnictw Narol i Lubaczów, a także zwiedzono zabytkową cerkiew w Radrużu.

2013r - dnia 5 maja b.r. pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w Podkarpackim Jarmarku Turystycznym, który odbył się na "Kopcu Tatarskim" w Przemyślu. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przygotował stoisko wystawiennicze w celu promocji Zespołu.

2014r - dnia 27 stycznia b.r. przeprowadzono prelekcje dla dzieci w ramach projektów pn. "Pożyteczne ferie 2014". Zajęcia odbyły się w świetlicach wiejskich, a mianowicie: Świetlicy Wiejskiej w Skopowie dla dzieci z Bachowa, Babic, Ruszelczyc i Skopowa oraz Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej dla dzieci z Krzywczy, Kupnej, Chyrzyny, Woli Krzywieckiej, Średniej i Reczpola.

2014r - dnia 6 lutego b.r. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III-parkowy etap XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

2014r - dnia 21 marca b.r. została zorganizowana XVIII edycja Wiosennego Rajdu Ekologa. W tym roku wędrowaliśmy wspólnie z dziećmi i młodzieżą z terenu Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i WOCHK. Nasza Jednostka wspólnie z PTTK Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku zorganizowała wyprawę w poszukiwaniu zwiastunów wiosny trasą żółtego szlaku turystycznego. Wędrowaliśmy od Skansenu na Białej Górze przez Podgaje, Orli Kamień do Studni Królewskiej i zejście na Białą Górę.

2014r - dnia 2 kwietnia b.r. w auli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się IV-wojewódzki etap XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Tegoroczna edycja była przygotowana przez ubiegłorocznych laureatów finału ogólnopolskiego – Zespół Pomorskich Parków Krajobrazowych. Koordynatorem Wojewódzkim na Podkarpaciu jest Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie tego etapu.

2014r - w dniu 09 maja 2014 r. odbył się plener malarsko – rysunkowy pn. „Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty…- krajobrazy Puszczy Solskiej”, przeznaczony dla dzieci klas IV-VI ze Szkół Podstawowych oraz młodzieży z klas I-III Gimnazjów. Organizatorami byli: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Urząd Miasta i Gminy w Narolu, Nadleśnictwo Narol, Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej. Spotkanie odbyło się w Hucie Różanieckiej (Schronisko), a jego program obejmował m.in. malowanie otaczającej przyrody w wybranych miejscach w okolicy, konkurs przyrodniczy oraz poczęstunek dla uczestników.

2014r - dni Otwartych Drzwi - XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, które odbyły się w dniach 28-29 czerwca b.r. w Boguchwale w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przygotował na dzień 29 czerwca (niedziela) stoisko wystawiennicze, na którym pracownicy tut. Zespołu promowali wartości przyrodnicze i kulturowe poprzez rozdawanie własnych materiałów edukacyjnych oraz wyświetlanie prezentacji multimedialnych.

2014r - dnia 17 sierpnia b.r. na Zamku w Krasiczynie odbyła się XII Gala Myśliwska, która została zorganizowana przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych, po której odbyła się Hubertowska Msza Święta. W trakcie trwania Gali odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, pokaz ptaków drapieżnych DRAPOLE, prezentacja psów ras myśliwskich, występ zespołu sygnalistów myśliwskich „SAN”, pokaz wabienia jeleni itp. Równocześnie w części północnej Zamku odbył się piknik rodzinny przy muzyce zespołu REMEX.

2014r - dnia 31 sierpnia b.r. odbyło się Święto Plonów, które miało miejsce na Stadionie w Wyszatycach. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu przygotowali stoisko wystawiennicze, w ramach którego promowali tut. Jednostkę poprzez rozdawanie własnych materiałów edukacyjno-promocyjnych w zakresie sprawowania nadzoru nad następującymi parkami krajobrazowymi tj. Parkiem Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, Parkiem Krajobrazowym Gór Słonnych, Południoworoztoczańskim Parkiem Krajobrazowym oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej.

2014r - dnia 10 września 2014 r. w Bykowcach odbyła się uroczystość rocznicowa, upamiętniająca potyczkę oddziałów polskich i niemieckich w 1939 roku, podczas której śmierć w obronie Ojczyzny poniosło sześciu żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wieńców i kwiatów przy Pomniku poległych żołnierzy, po którym nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na cmentarz wiejski. Tam została odmówiona modlitwa oraz apel poległych. Salwę honorową
oddał pododdział reprezentacyjny 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

2014r - w dniach od 18-19 września 2014r. pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w konferencji pn. „Okolice Kalwarii Pacławskiej: CZŁOWIEK I JEGO KRAJOBRAZ pamięć – teraźniejszość – nadzieje”, która miała miejsce w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej.

2014r - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Sanok wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych
w Przemyślu oraz Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie byli organizatorami XXI akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA 2014”. W województwie podkarpackim finał tej akcji odbył się w dniu 26 września b.r. w Sanoku i przebiegał  pod hasłem „TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO”.

2014r - organizacja i przeprowadzenie XXI lokalnej akcji pn. "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014 - wspólnie dbamy o czystość naszej gminy", która odbyła się dnia 10 października b.r. w Huwnikach.

2014r - dnia 24 października b.r. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pn. "Krajobrazy wokół nas". Celem konkursu była fotograficzna rejestracja najpiękniejszych krajobrazów okolic, które autorzy zdjęć chcieli zachować dla przyszłych pokoleń jako dziedzictwo przyrodnicze Podkarpacia i promować ich walory.

2014r - dnia 30 października b.r. pracownicy tut. Zespołu wzięli udział we współorganizacji XII Międzyświetlicowego i Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-ekologicznego pod hasłem "PRZYRODA I MY". Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu. Pracownicy Zespołu wzięli udział w pracach dwóch przewidywanych komisji konkursowych oraz uświetnili powyższy konkurs upominkami dla jego uczestników.

2014r - dnia 19 grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, podsumowujące 5-letnią kadencję Członków Rady. Spotkanie miało miejsce w budynku oficyny dużej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

2015r - dnia 16 stycznia b.r. przeprowadzono III- etap parkowy XIV edycji Ogónopolskiego Konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Etap ten odbył się w dwóch miejscowościach Parków Krajobrazowych: Południoworoztoczańskim (Narol) i Pogórza Przemyskiego (Bircza).

2015r - dnia 20 marca b.r. została zorganizowana XIX edycja Wiosennego Rajdu Ekologa "Gdzie ta wiosna?". W tym roku wędrowaliśmy wspólnie z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Nasza jednostka wspólnie z PTTK Oddział w Zamościu, Nadleśnictwem Lubaczów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury  zorganizowała „ekspedycję” w poszukiwaniu zwiastunów wiosny trasą zielonego szlaku turystycznego im. Św. Brata Alberta, wędrując od rezerwatu „Sołokija” w Dziewięcierzu do Nowin Horynieckich. Każda ze szkół niosła ze sobą zrobioną Marzannę, która zgodnie z tradycją została spalona w ognisku na zakończenie Rajdu, jako symbol odejścia, „wypędzenia” zimy  i powitania nadchodzącej wiosny.

2015r - dnia 14 kwietnia b.r. pracownicy tut. Zespołu wzięli udział w Konferencji Szkoleniowo-Informacyjnej pn. "Edukacja przyrodnicza w województwie podkarpackim", która odbyła się w Sanockim Domu Kultury pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

2015r - dnia 8 maja b.r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Diabla Góra” w Tyrawie Solnej odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Było to spotkanie, mające na celu wręczenie nominacji, powołujących nowych Członków Rady Zespołu. Nowopowołany skład Zespołu został ustanowiony na lata 2015-2020 Uchwałą nr 35/702/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

2015r - dnia 29 maja b.r. odbył się plener malarsko - rysunkowy w m. Słonne, gm. Dubiecko pn. "Wiosenne pejzaże Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego". Do udziału zostały zaproszone dzieci klas IV - VI ze Szkół Podstawowych oraz młodzież klas I - III z Gimnazjów, położonych na obszarze w/w Parku Krajobrazowego.

2015r - w dniu 3 czerwca b.r. w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu odbył się finał I edycji konkursu poetyckiego „Poeta przyrodniczy”. Tematyka I edycji była ściśle związana z terenem Parku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
Pod koniec spotkania przedstawiono wyniki konkursu i nagrodzono zwycięzców oraz osoby wyróżnione. Opiekunowie i pozostali uczestnicy otrzymali materiały promocyjne ZPK w Przemyślu.

2015r - w dniu 11 czerwca b.r. odbyły się uroczystości obchodów 40-lecia Arboretum w Bolestraszycach, w których uczestniczyli pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W programie obchodów odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie wyremontowanej kaplicy oraz nowej części ogrodu z kolekcją pnączy, bylin, różaneczników i azalii.

2015r - w dniu 28 czerwca b.r. pracownicy tut. Zespołu uczestniczyli w XVII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w ramach Dni Otwartych Drzwi, które odbyły się w Boguchwale.

2015r - w dniu 28 czerwca b.r. pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs przyrodniczy dla dzieci i młodzieży w ramach Gali Myśliwskiej, która w tym roku miała miejsce w Krasiczynie.

2015r - w dniach 03 – 05 lipca b.r. odbył się VIII Nocny Rajd Motocykli Zabytkowych, który rozpoczął się w miejscowości Horyniec - Zdrój. Zasięg Rajdu objął odcinki dróg Roztocza, które położone są w zasięgu administrowanych przez tut. Zespół parków krajobrazowych tj. Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Tut. Zespół również przyłączył się do organizacji powyższej imprezy poprzez przygotowanie stoiska z materiałami promocyjnymi Jednostki oraz uświetnił imprezę konkursami przyrodniczymi i edukacyjnymi.  Ufundowano także część nagród dla zwycięzców.

2015r - dnia 19 lipca b.r. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu wziął udział w Karpackim Jarmarku Turystycznym. Impreza odbyła się w Ustrzykach Dolnych w Parku pod Dębami, a jej organizatorami byli: Urząd Miasta oraz Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych. Tut. Jednostka przygotowała własne stoisko wystawiennicze, na którym promowała walory parków krajobrazowych, będące w jej zarządzie.

2015r - w dniu 30 sierpnia b.r. w Kalwarii Pacławskiej uroczyście obchodzono Dożynki Powiatowe (Powiatu Przemyśl). Zespół Parków Krajobrazowych na zaproszenie do udziału w niniejszych obchodach przygotował własną strefę promującą. W ramach promocji osobom zainteresowanym udzielano informacji dot. ochrony przyrody oraz udostępniono materiały edukacyjno-przyrodnicze. Na stanowisku przygotowano również konkurs dla najmłodszych – rozpoznawanie tropów zwierząt, gatunków drzew, ssaków i ptaków. Każdy uczestnik niniejszego konkursu otrzymał od tutejszego Zespołu drobny upominek o charakterze edukacyjnym.

2015r - w dniu 25 września zorganizowano podsumowanie XXII Akcji "Sprzątania Świata - Polska" 2015, która odbyła się w sali "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o. o. Impreza miała zasięg wojewódzki, gdzie zorganizowano dwa konkursy o charakterze ekologicznym: konkurs literacki oraz plastyczny. Organizatorami Akcji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s/ w Dukli.

2015r - dnia 17 grudnia b.r. w Sali Kominkowej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 w Przemyślu odbyło się II posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z realizacji planu pracy w 2015r. oraz ustalony plan pracy na 2016r. celem akceptacji.

2016r - w dniu 15 stycznia b.r. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III-parkowy etap XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". W trzech miejscowościach Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskim (Lubaczów), Pogórza Przemyskiego (Bircza) i Gór Słonnych (Sanok) młodzież z 15 gimnazjów pisała testy, kwalifikujące jeden zespół 4-osobowy z każdego parku krajobrazowego do kolejnego IV-wojewódzkiego etapu konkursu.

2016r - w dniu 18 marca b.r. o godzinie 1000 w auli Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się IV-wojewódzki etap XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

2016r - w dniu 20 maja b.r. odbył się plener malarsko-rysunkowy pn. "Majowe krajobrazy Parku Krajobrazowego Gór Słonnych", który miał miejsce w Sanoku na bulwarach nad Sanem. W/w impreza przeznaczona była dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI oraz młodzieży gimnazjalnej ze szkół z terenu miasta i gminy Sanok. Plener został zorganizowany przez tut. Zespół, a także Nadleśnictwo Brzozów, Urząd Miasta i Gminy Sanok oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

2016r - dnia 20 grudnia b.r. odbyła się Rada Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w siedzibie tut. Zespołu.


2017r -  dnia 13 stycznia b.r. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III-parkowy etap XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w dwóch miejscowościach Parków Krajobrazowych: Południoworoztoczańskim - Horyńcu-Zdroju oraz Pogórza Przemyskiego-Birczy.
 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31